کاربران گرامی جهت دسترسی به شماره های پیش از پاییز 1391 مجله به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://www.mums.ac.ir/medical_journal/fa/archive

 

کاربران گرامی، پیگیری مقالات تنها از طریق سایت و ایمیل مجله امکان پذیر می باشد.

شماره جاری: دوره 62، شماره 4، مهر و آبان 1398 

3. اثربخشی پاروکستین بر علایم شناختی و هیجانی اختلال اضطراب اجتماعی

صفحه 1583-1593

فرناز ابهرزنجانی؛ حسن توزنده جانی؛ مهدی امیری


6. تجربه و علل پزشکی تدافعی: یک مطالعه توصیفی مقطعی از دیدگاه متخصصین

صفحه 1616-1626

فاطمه ملکی؛ نفیسه اسماعیل پور؛ سید رضا حبیب زاده؛ مهدی فروغیان؛ اسماعیل رعیت دوست؛ نوید کلانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی کارشناس نشریه ویراستار ادبی نشریه ویراستار انگلیسی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
1735-4013

بانک ها و نمایه نامه ها