نویسنده = سید محمد علوی
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک موردکیست هیداتید لگنی با ادم اندام تحتانی

دوره 53، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 53-56

امیر منصور کلالی؛ سید محمد علوی؛ فرید یوسفی؛ محمد ندیمی