نویسنده = مهدی زارعان
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر عوامل اقلیمی آب و هوایی بر روند بیماری سالک در مشهد طی دو دهه گذشته (1392-1371)

دوره 58، شماره 9، آذر و دی 1394، صفحه 516-522

شهاب گلوی زاده رحیم؛ عبدالمجید فتی؛ ویدا وکیلی؛ مهدی زارعان