مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (MJMS) - مقالات آماده انتشار