ارتباط بین کیفیت زندگی و اختلالات خواب در بیماران مبتلا به فشار خون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد قوچان، قوچان، ایران

2 کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی کارسناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تبیتی و روانشناسس، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.