بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • بااراده، نجیب الله بااراده [1] -دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
 • بابا، هوشنگ [1] کارشناس علوم تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
 • بابایی، علی [1] دکترای روانشناسی تربیتی و استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان
 • بابازاده، مریم [1] - دستیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بابائیان، مهستی [1] دستیار داخلی
 • بادبرین، داوود [1] دستیار فوق تخصص جراحی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • بادلی، ابوالقاسم [1] کارشناس ریاضی کاربردی، اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان، گرگان، ایران.
 • باری، زهره [1] دستیار فوق تخصصی گوارش و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ساری، ساری، ایران
 • بازدار، پارسا [1] دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • باعقیده، محمد [1] استادیار گروه اقلیم‌شناسی و ژئومورفولوژی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • باغداساریانس، آنیتا [1] عضو هیئت علمی گروه روانشناسی عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران،ایران
 • باقری، رضا [1] استاد یار
 • باقری، رضا [1] استاد یار جراحی قفسه سینه
 • باقری، رضا [1] اســــتادیار و عــــضو مرکــــزتحقیقــــات آندوسکوپی و جراحـی کـم تهـاجمی دانـشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • باقری، رضا [1] فوق تخصص جراحی توراکس
 • باقری، سپیده [1] استادیار گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • باقری، فرشید [1] دانشیار ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • باقری حسینی، هادی [1] دستیار فوق تخصصی گوارش، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • باقری دیزج، مهتاب [1] - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه، دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • باکیوگلو، آیسه [1] دانشیار بیماری های ریه. بخش ایمونولژی و آلرژی. دانشکده پزشکی. دانشگاه کریکال، کریکال، ترکیه
 • بایگی، فرشته [1] کارشـناس ارشـد علــومبهداشـتی درتغذیــه، گــروه تغذیــهوبیوشــیمی،دانــشکده بهداشــت و انستیتو تحقیقاتبهداشتی،دانشگاهعلـومپزشـکی تهران، تهران، ایران
 • بالاور، سعید [1] کارشناس علوم تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
 • بامشکی، سید علی رضا [1] دانشیار بیهوشی/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بیانی، مهتاب [1] - استادیار بیماریهای داخلی، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ، نیشابور ، ایران
 • بانژاد جنتی، فرناز [1] پزشک عمومی، مشهد، ایران
 • بانشی، محمد رضا [1] استادیار/ مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • باوفا، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • باوفای حقیقی، آصفه [1] پزشک عمومی
 • بیجاری، منیبا [1] دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بجدی، امین [1] استادیار بیماریهای عفونی، مرکز تحقیقات کنترل عفونت و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بجدی، امین [1] استادیار گروه عفونی/دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد. ایران
 • بجدی، امین [1] استادیار گروه عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بجدی، امین [1] متخصص بیماریهای عفونی
 • بحری، نادره [1] عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و مشاوره، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • بختیاری، متین [1] دستیار تخصصی اطفال، دانشکده پزشکی گرگان، گرگان، ایران
 • بختیاری، محمود [1] دانشیار رشته آمار و اپیدمیولوژی مرکز تحقیقات غدد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • بختیارپور، سعید [1] گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • بختیارپور، سعید [1] گروه روانشناسی، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ،ایران.
 • بخشی، مریم [1] کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 • بخشانی، نورمحمد [1] دانشیار روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • بخشی پور، علیرضا [1] - استادیار بیماریهای گوارش، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • بخشی کاریزنو، سمانه [1] مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی، پژوهشکده بوعلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • بدیعی، زهرا [1] استادیار اطفال
 • بدیعی، زهرا [1] دکتری تخصصی،بخش هماتولوژی - انکولوژی بیمارستان دکتر شیخ مشهد
 • بدیعی اول، شاپور [1] استادیارطب سوزنی وماساژ / دانشکده طب سنتی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران
 • براتی، بهروز [1] استادیار گروه گوش و حلق وبینی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • برات زاده شکری، میترا [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران ،مازندارن، ایران
 • برادران، بهناز [1] دانشجوی پزشکی / کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
 • برازنده احمد آبادی، فاطمه [1] دستیار داخلی/ مرکز تحقیقات غدد بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بیرانوند، مریم [1] دانشجوی پزشکی عمومی/ مرکز تحقیقات جراحی سرطان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • برجعلی، محمود [1] استادیار، روان شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • بیرجندی، بتول [1] دستیار تخصصی داخلی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بیرجندی نژاد، علی [1] - دانشیار ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • برخی داریان، بهاره [1] کارشناس ارشد علوم تغذیه / دانشگاه علوم پزشکی مشهد / مشهد / ایران
 • بیرقی طوسی، آرش [1] استادیار جراحی پلاستیک، مرکز تحقیقات جراحی سرطان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد-مشهد- ایران
 • بیرقی طوسی، آرش بیرقی طوسی [1] استادیار جراحی پلاستیک، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بیرقی طوسی، مهران [1] استادیار اعصاب اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • برنجی، فریبا [1] استادیار انگل شناسی
 • برنجی، فریبا [1] دانشیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد، ایران
 • برنجی، فریبا [1] گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • برهانی حقیقی، مریم [1] گروه آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • برهانی مغانی، مهدیه [1] پزشک عمومی / مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • برهانی نژاد، وحیدرضا [1] دانشجوی دکتری تخصصی سالمندشناسی، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان ،ایران
 • برومند، هاله [1] کارشناس پرستاری بیمارستان دکتر شیخ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • بیژنی، علی [1] کارشناس پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 • بسیط، سعید [1] دانشجوی پزشکی/ دانشکده پزشکی مشهد، ایران
 • بسکابادی، حسن [1] استادیار ( فوق تخصص نوزادان)
 • بسکابادی، حسن [1] استادیار، فوق تخصص نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بسکابادی، حسن [1] دانشیار، فوق تخصص نوزادان/دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • بسکابادی، حسن [1] دانشیار نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بشارتی، عاطفه [1] پرستار بخش جراحی قلب وعروق بیمارستان امام رضا (ع)
 • بصیری، رضا [1] استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ﻣﺸﻬﺪ، ﻣﺸﻬﺪ، ﺍﻳﺮﺍﻥ
 • بکاییان، محمد [1] دانشیار بیماری های عفونی و گرمسیری، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • بیک زاده، احسان [1] پزشک عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد، ایران
 • بیک یزدی، اکرم [1] دستیارداخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بیگدلو، لیلا [1] فلوشیپ اکوکاردیوگرافی، مرکز تحقیقات جراحی عروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران
 • بلادی موسوی، سیدسیف اله [1] - دانشیار نفرولو‍ژی، مرکز تحقیقات نارسائی مزمن کلیه، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • بلادی موسوی، سیدسیف اله [1] - دانشیار نفرولوژی ، مرکز تحقیقات نارسائی مزمن کلیه، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • بلادی موسوی، سید سیف اله [1] فوق تخصص نفرولوژی، ، مرکز تحقیقات نارسایی مزمن کلیه، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • بلادی موسوی، سید سیف اله [1] استادیار نفرولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • بلادی موسوی، سید سیف اله [1] فوق تخصص نفرولوژی، مرکز تحقیقات نارسائی مزمن کلیه، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • بلادی موسوی، سیف ا... [1] فوق تخصص نفرولوژی، مرکز تحقیقات نارسایی مزمن کلیه، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • بلبلی، لطفعلی [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، اردبیل، ایران.
 • بلند نظر، رضا [1] دستیار تخصصی- بیماریهای عفونی و گرمسیری
 • بلوریان، علی اکبر [1] دانشکده پزشکی دکتر شاهین فر، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران
 • بلوردی، احسان [1] استادیارگروه طب اورژانس / دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بلوردی، احسان [1] استادیارگروه طب اورژانس/ دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بم زاده، زهرا [1] استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • بنایی، توکا [1] دانشیار گروه چشم پزشکی، مرکز تحقیقات شبکیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • بنیادی، مرتضی [1] -دانشیار ژنتیک پزشکی مولکولی، گروه علوم جانوری، دانشکده علوم طبیعی ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • بنازاده، حسین [1] کارشناس ارشد گروه ویروس شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران
 • بنائی، توکا [1] دانشیار ویتره و رتین، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بندار کاخکی، زهرا [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بنده پور، مژگان [1] استادیار ژنتیک مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی، تهران، ایران
 • بنیسی، پریناز [1] استادیار، گروه روانشناسی و مشاوره، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بنی شریف، غلامرضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه میکروب شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد
 • بنی شریف، فاطمه [1] کارشناس ارشد، گروه ژنتیک، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
 • بنی طالبی، شکوفه [1] کارشناس پرستاری، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد
 • بنکداران، شکوفه [1] دانشیار– فوق تخصص غدد و متابولیسم – مرکز تحقیقات غدد درون ریز- بیمارستان قائم- دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • بنکداران، شکوفه [1] -دانشیارغدد، مرکز تحقیقات غدد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بنکداران، شکوفه [1] دانشیار غدد و متابولیسم/ مرکز تحقیقات غدد بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بنکداران، شکوفه [1] دانشیار غدد و متابولیسم ،مرکز تحقیقات غدد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بنکداران، شکوفه [1] دانشیار غدد و متابولیسم، مرکز تحقیقات غدد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بنکداران، شکوفه [1] دانشیار گروه غدد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیمارستان قائم مشهد، مرکز تحقیقات غدد، مشهد، ایران
 • بنکداران، شکوفه [1] دانشیار گروه غدد / مرکز تحقیقات غدد درون ریز ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بنکداران، شکوفه [1] دانشیارگروه غدد، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بنکداران، شکوفه [1] - فوق تخصص غدد و متابولیسم، دانشیار، مرکز تحقیقات غدد بیمارستان قائم، مشهد، ایران
 • بنکداران، شکوفه [2] دانشیار غدد و متابولیسم، مرکز تحقیقات غدد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بنکداران، شکوفه [1] فوق تخصص غدد ومتابولیسم
 • بنی هاشم، عبدا... [1] - دانشیار هماتولوژی، مشهد، ایران
 • بنی هاشم، عبداله [1] دانشیار هماتولوژی دانشگاه علـوم پزشـکی مشهد، مشهد، ایران
 • بنی هاشم، نادیا [1] استادیاربیهوشی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • بنی هاشمی، مهناز [1] استادیار
 • بنی هاشمی، مهناز [1] دانشیار گروه پوست، دانشگاهعلوم پزشکی مشهد
 • بهادر، عباس [1] -دانشیار باکتری شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • بهادر خان، غلامرضا [1] دانشیار
 • بهادرزاده، لیلا [1] -متخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد، ایران
 • بهاری، علی [1] دانشیار گروه داخلی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهاری، علی [1] دانشیار گروه گوارش / دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهاری، علی [1] دانشیار گروه گوارش، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهاری، علی [1] دانشیار گروه گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهاری، علی [1] فوق تخصص گوارش و کبد / بیمارستان امام رضا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهاری، غلامرضا [1] مربی بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • بهبودی مقدم، زهرا [1] استادیار پرستاری، دانشگاه پرستاری مامایی، تهران، تهران، ایران
 • بهپور، ناصر [1] - استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • بهدانی، فاطمه [1] دانشیار گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهرام، عباس [1] گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • بهرامی، امیر [1] - استاد غدد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • بهرامی، بتول [1] کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بهرامی، عبدالله [1] دانشیار گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهرامی، عبداله [1] دانشیار گروه داخلی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهرامی، علیرضا [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دکترای تخصصی روانشناسی ورزش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.
 • بهرامی، کاوه [1] دانشجوی پزشکی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران
 • بهرامی طاقانکی، حمیدرضا [1] دانشیار گروه طب چینی، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهرامی فر، علی اکبر [1] متخصص رادیولو‍‍ژی بیمارستان فارابی، مشهد ایران
 • بهرامی مطلق، هومن [1] رادیولوژیست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان
 • بهرنگ، خسرو [1] کارشناسی ارشد مشاوره ،دانشگاه فرهنگیان
 • بهروز اقدم، عطااله [1] استاد نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهشتی، علی [1] مرکز تحقیقات گوارش، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهشتی نامدار، علی [1] دانشیار گروه گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهشتی نامدار، علی [1] فوق تخصص گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهمنش، فاطمه [1] اســتادیار ایمونولــوژی- آلــرژی کودکــان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهمنش، فاطمه [1] استادیار ایمونولوژی وآلرژی، مشهد، ایران
 • بهنیافر، حمید [1] گروه انگل شناسی وقارچ شناسی دانشکده پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد ایران
 • بهنام وشانی، حمیدرضا [1] مربی گروه کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بوستانی، رضا [1] استادیار بیماریهای مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بوستانی، رضا [1] استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بوستانی، ضا [1] استادیار نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

پ

ت

ث

 • ثابت، فائزه [1] مرکز تحقیقات ایمونولوژی، بخش التهاب و بیماری‎های التهابی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ثقفی، مسعود [1] -استاد گروه داخلی، مرکز تحقیقات بیماریهای روماتیسمی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ثقفی، مسعود [1] دانشیار روماتولوژی
 • ثقفی، مسعود [1] دانشیارروماتولوژی دانـشگاه علـوم پزشـکی مشهد، مشهد، ایران
 • ثمینی، فریبرز [1] استادیار - جراحی مغزو اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ثمینی، فریبرز [1] استادیار جراحی مغزو اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ثمینی، فریبرز [1] دانشیار جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ثمینی، فریبرز [1] دانشیار گروه جراحی مغز و اعصاب/ دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ثناگوی محرر، غلامرضا [1] استادیار، گروه روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران
 • ثناگوی محرر، غلامرضا [1] گروه روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
 • ثناگوی محرر، غلامرضا [1] استادیار، گروه روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران (نویسنده مسئول)

ج

چ

 • چاچی، کاظم [1] -فوق تخصص غدد درون ریز،، مشهد، ایران
 • چیت ساز، احمد [1] دانشیارنورولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • چراغی، بهمن [1] کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • چکنی، فرید [1] دستیار گروه مغز واعصاب
 • چینی کار، صادق [1] دانشیار و رئیس آزمایشگاه آربو ویروسهاو تب های خونریزی دهنده انستیتو پاستور ایران/انستیتو پاستور ،تهران،ایران
 • چهرازی، ساغر [1] دستیار بیماریهای داخلی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • چهرازی، ساغر [1] - متخصص داخلی، تهران، ‌ایران

ح

خ

د

 • داداش پورآهنگر، مهری [1]
 • دادپور، بیتا [1] متخصص داخلی، مشهد، ایران
 • دادپور، بیتا [1] دانشیار، مرکز تحقیقات سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دادخواه، سید مسعود [1] متخصص پوست، مشهد، ایران.
 • دادگر، علی اصغر [1] استاد قلب و عروق ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دادگرمقدم، ملیحه [1] گروه پزشکی اجتماعی و خانواده،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دادگر مقدم، ملیحه [1] Faculty of Medicine,Ferdowsi Campus,Vakil Abad Blv, Mashhad, Iran
 • دارابی، محمد رضا [1] استاد اورولوژی وفلوشیب اندواورولوژی، بیمارستان امام رضا ، مشهد، ایران
 • داستانی، مصطفی [1] - استادیار گروه قلب و عروق، بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد، ایران
 • داستانی، مصطفی [1] استادیار، متخصص بیماریهای قلب و عروق، بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد، ایران
 • داعی، زهرا [1] کارشناس زیست شناسی
 • دانشی، سید عبدالهادی [1] استادیار گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • دانش ثانی، سید هاشم [1] دانشیار
 • دانش ثانی، سید هاشم [1] دانشیار گروه قلب وعروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دانشی مسکونی، میلاد [1] - دانشجوی دکترای تخصصی علوم تغذیه، دانشکده تغذیه و رژیم شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • داودی، حسین [1] استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی ، خمین، ایران
 • داودی، حسین [1] استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.
 • داودی، زهرا [1] استادیار غدد و متابولیسم ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • داوری، محمد حسین [1] - استادیار گروه چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
 • داوریاری، ندا [1] پزشک عمومی
 • داورنیا، غزاله [1] کارشناس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • داوودی، یاسمن [1] استادیار رادیولوژی ، مرکز تحقیقات رادیولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران
 • داوودآبادی فراهانی، امیر [1] -دستیارداخلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دباغ، حسین [1] عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی
 • دریانوش، فرهاد [1] استادیار بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران
 • دریانوش، فرهاد [1] دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • درخشان، اکبر [1] دانشیار
 • درخشان، اکبر [1] گــروه چــشم بیمارســتان خــاتم الانبیــاء، دانشگاه علوم پرشکی مشهد، ایران
 • درخشان، رضا [1] اینترن . دانشکده پزشکی . دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مشهد. ایران
 • درخشان، محمد [1] دانشیار گروه باکتری شناسی و ویروس شناسی بالینی بیمارستان آموزشی قائم. دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی. دانشگاه
 • درخشان، محمد [1] گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • درخشانفر، امیر [1] استـادیار جراحی عمومی، دانشگاه علـوم پزشکی همدان، بیمارستان بعثت، همدان، ایران
 • درخورد، اصغر [1] رزیـدنت جراحـی عمـومی گـروه جراحـی بیمارستان قائم (عج)
 • درزی رامندی، داود [1] دانشجوى کارشناسی ارشد باکترى شناسى پزشکى/ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، گروه میکروب شناسى , قزوین، ایران
 • درستی، احمدرضا [1] دانـشیار، گـروه تغذیـهوبیوشـیمی،دانـشکده بهداشـت وانـستیتو تحقیقـاتبهداشـتی،دانـشگاه علومپزشکی تهران، ایران
 • درستی مطلق، احمدرضا [1] - دانشیار گروه تغذیه در جامعه، ، دانشکده تغذیه و رژیم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • دره، فاطمه [1] متخصص بیماریهای کودکان/ استادیار گروه کودکان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
 • دروگری، محمد [1] ﻛﺎﺭﺷﻨﺎس ﺍﺭﺷﺪ مراقبت‎های ویژه ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ، ﻣﺸﻬﺪ، ﺍﻳﺮﺍﻥ
 • دشتی، محجوب [1] پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران
 • دشتی، نسرین [1] گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 • دشت بزرگی، زهرا [1]
 • دل آذر، عباس [1] استاد گروه فارماکوگنوزی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران
 • دلبری، احمد [1] استادیار سالمندشناسی، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، تهران، ایران
 • دلدار، کلثوم [1] مربی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد، ایران
 • دلیلی، ناصر [1] استادیار گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
 • دمیرچی، ارسلان [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • دنیا دیده، ناهید [1] دستیارتخصصی گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دنیا دیده، ناهید [1] دستیارتخصصی گروه اطفال/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • دین محمدی، ابراهیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد MPH . گروه پزشکی اجتماعی . دانشکده پزشکی مشهد. ایران
 • دنینگ، دیوید [1] استاد بیماری های عفونی و فوق تخصص میکوزهای ریوی- گروه PME- دانشکده علوم حیاتی - دانشگاه منچستر
 • ده آبادی، فرناز [1] دانشجوی دکتری، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دهخدا، محمد رضا [1] - استادیار گروه تربیت بدنی ، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران، ایران
 • دهری، منیره [1] کارشناسی ارشد علوم تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دهرى، منیر [1] کارشناس ارشد تغذیه، شعبهبین الملل دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى، تهران، ایران
 • دهستانی، وحید [1] رزیدنت داخلی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دهستانی، وحید [1] رزیدنت داخلی، دانشگاه علوم پزشکی مشـهد، مشهد، ایران
 • دهش، محمد معین [1] - دانشجوی پزشکی، انجمن دانشجویان پزشکی ایران (IMSA)، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • دهقان، پروانه [1] متخصص رادیوتراپی وانکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ،نیشابور، ایران
 • دهقان، عزیز الله [1] دکتری اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.
 • دهقان، عزیزاله [1] استادیار اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات بیماری‎های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.
 • دهقان، عزیزاله [1] دکتری اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران
 • دهقان، علی [1] -استاد گروه تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • دهقانی، زهرا [1] دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • دهقانی، ماشاءا... [1] استاد قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دهقانی احمدآبادی، علی [1] کارشناس پرستاری، بیمارستان شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • دهقان حقیقی، جاوید [1] استادیار پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • دودی، منیر [1] کارشناس ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اصفهان، ایران
 • دوستی، حسن [1] استاد
 • دوستی، فاطمه [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • دوکانه ای فرد، فریده [1] استادیار گروه مشاوره.دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، واحد رودهن. دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.(نویسنده مسؤل)
 • دولت آبادی، سمانه [1] استادیار، گروه میکروبیولوژی، پردیس علوم و تحقیقات نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

ذ

 • ذاکری، حسین [1] دانشیار گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ذبیحیان، سمیرا [1] استادیار گروه جراحی اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ذوالعلی، فرزانه [1] استادیار/ مرکز منطقه‌ای آموزش نظام مراقبت HIV/AIDS، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • ذوالفقاری، فاطمه [1] دانشجوی کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

ر

ز

س

ش