بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثابت، فائزه [1] مرکز تحقیقات ایمونولوژی، بخش التهاب و بیماری‎های التهابی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ثقفی، مسعود [1] -استاد گروه داخلی، مرکز تحقیقات بیماریهای روماتیسمی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ثقفی، مسعود [1] دانشیار روماتولوژی
 • ثقفی، مسعود [1] دانشیارروماتولوژی دانـشگاه علـوم پزشـکی مشهد، مشهد، ایران
 • ثمینی، فریبرز [1] استادیار - جراحی مغزو اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ثمینی، فریبرز [1] استادیار جراحی مغزو اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ثمینی، فریبرز [1] دانشیار جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ثمینی، فریبرز [1] دانشیار گروه جراحی مغز و اعصاب/ دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ثناگوی محرر، غلامرضا [1] استادیار، گروه روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران
 • ثناگوی محرر، غلامرضا [1] گروه روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

ج

چ

 • چاچی، کاظم [1] -فوق تخصص غدد درون ریز،، مشهد، ایران
 • چیت ساز، احمد [1] دانشیارنورولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • چراغی، بهمن [1] کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • چکنی، فرید [1] دستیار گروه مغز واعصاب
 • چینی کار، صادق [1] دانشیار و رئیس آزمایشگاه آربو ویروسهاو تب های خونریزی دهنده انستیتو پاستور ایران/انستیتو پاستور ،تهران،ایران
 • چهرازی، ساغر [1] دستیار بیماریهای داخلی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • چهرازی، ساغر [1] - متخصص داخلی، تهران، ‌ایران

ح

خ

د

 • داداش پورآهنگر، مهری [1]
 • دادپور، بیتا [1] متخصص داخلی، مشهد، ایران
 • دادپور، بیتا [1] دانشیار، مرکز تحقیقات سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دادخواه، سید مسعود [1] متخصص پوست، مشهد، ایران.
 • دادگر، علی اصغر [1] استاد قلب و عروق ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دادگر مقدم، ملیحه [1] Faculty of Medicine,Ferdowsi Campus,Vakil Abad Blv, Mashhad, Iran
 • دارابی، محمد رضا [1] استاد اورولوژی وفلوشیب اندواورولوژی، بیمارستان امام رضا ، مشهد، ایران
 • داستانی، مصطفی [1] - استادیار گروه قلب و عروق، بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد، ایران
 • داستانی، مصطفی [1] استادیار، متخصص بیماریهای قلب و عروق، بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد، ایران
 • داعی، زهرا [1] کارشناس زیست شناسی
 • دانش ثانی، سید هاشم [1] دانشیار
 • دانش ثانی، سید هاشم [1] دانشیار گروه قلب وعروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دانشی مسکونی، میلاد [1] - دانشجوی دکترای تخصصی علوم تغذیه، دانشکده تغذیه و رژیم شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • داودی، زهرا [1] استادیار غدد و متابولیسم ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • داوری، محمد حسین [1] - استادیار گروه چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
 • داوریاری، ندا [1] پزشک عمومی
 • داورنیا، غزاله [1] کارشناس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • داوودی، یاسمن [1] استادیار رادیولوژی ، مرکز تحقیقات رادیولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران
 • داوودآبادی فراهانی، امیر [1] -دستیارداخلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دریانوش، فرهاد [1] استادیار بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران
 • دریانوش، فرهاد [1] دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • درخشان، اکبر [1] دانشیار
 • درخشان، اکبر [1] گــروه چــشم بیمارســتان خــاتم الانبیــاء، دانشگاه علوم پرشکی مشهد، ایران
 • درخشان، رضا [1] اینترن . دانشکده پزشکی . دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مشهد. ایران
 • درخشان، محمد [1] دانشیار گروه باکتری شناسی و ویروس شناسی بالینی بیمارستان آموزشی قائم. دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی. دانشگاه
 • درخشان، محمد [1] گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • درخشانفر، امیر [1] استـادیار جراحی عمومی، دانشگاه علـوم پزشکی همدان، بیمارستان بعثت، همدان، ایران
 • درخورد، اصغر [1] رزیـدنت جراحـی عمـومی گـروه جراحـی بیمارستان قائم (عج)
 • درزی رامندی، داود [1] دانشجوى کارشناسی ارشد باکترى شناسى پزشکى/ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، گروه میکروب شناسى , قزوین، ایران
 • درستی، احمدرضا [1] دانـشیار، گـروه تغذیـهوبیوشـیمی،دانـشکده بهداشـت وانـستیتو تحقیقـاتبهداشـتی،دانـشگاه علومپزشکی تهران، ایران
 • درستی مطلق، احمدرضا [1] - دانشیار گروه تغذیه در جامعه، ، دانشکده تغذیه و رژیم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • دره، فاطمه [1] متخصص بیماریهای کودکان/ استادیار گروه کودکان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
 • دروگری، محمد [1] ﻛﺎﺭﺷﻨﺎس ﺍﺭﺷﺪ مراقبت‎های ویژه ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ، ﻣﺸﻬﺪ، ﺍﻳﺮﺍﻥ
 • دشتی، محجوب [1] پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران
 • دشتی، نسرین [1] گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 • دشت بزرگی، زهرا [1]
 • دل آذر، عباس [1] استاد گروه فارماکوگنوزی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران
 • دلبری، احمد [1] استادیار سالمندشناسی، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، تهران، ایران
 • دلدار، کلثوم [1] مربی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد، ایران
 • دلیلی، ناصر [1] استادیار گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
 • دمیرچی، ارسلان [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • دنیا دیده، ناهید [1] دستیارتخصصی گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دنیا دیده، ناهید [1] دستیارتخصصی گروه اطفال/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • دین محمدی، ابراهیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد MPH . گروه پزشکی اجتماعی . دانشکده پزشکی مشهد. ایران
 • دنینگ، دیوید [1] استاد بیماری های عفونی و فوق تخصص میکوزهای ریوی- گروه PME- دانشکده علوم حیاتی - دانشگاه منچستر
 • ده آبادی، فرناز [1] دانشجوی دکتری، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دهخدا، محمد رضا [1] - استادیار گروه تربیت بدنی ، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران، ایران
 • دهری، منیره [1] کارشناسی ارشد علوم تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دهرى، منیر [1] کارشناس ارشد تغذیه، شعبهبین الملل دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى، تهران، ایران
 • دهستانی، وحید [1] رزیدنت داخلی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دهستانی، وحید [1] رزیدنت داخلی، دانشگاه علوم پزشکی مشـهد، مشهد، ایران
 • دهش، محمد معین [1] - دانشجوی پزشکی، انجمن دانشجویان پزشکی ایران (IMSA)، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • دهقان، پروانه [1] متخصص رادیوتراپی وانکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ،نیشابور، ایران
 • دهقان، عزیز الله [1] دکتری اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.
 • دهقان، عزیزاله [1] دکتری اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران
 • دهقان، علی [1] -استاد گروه تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • دهقانی، زهرا [1] دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • دهقانی، ماشاءا... [1] استاد قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دهقانی احمدآبادی، علی [1] کارشناس پرستاری، بیمارستان شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • دهقان حقیقی، جاوید [1] استادیار پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • دودی، منیر [1] کارشناس ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اصفهان، ایران
 • دوستی، حسن [1] استاد
 • دوستی، فاطمه [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • دولت آبادی، سمانه [1] استادیار، گروه میکروبیولوژی، پردیس علوم و تحقیقات نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

ذ

 • ذاکری، حسین [1] دانشیار گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ذبیحیان، سمیرا [1] استادیار گروه جراحی اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ذوالعلی، فرزانه [1] استادیار/ مرکز منطقه‌ای آموزش نظام مراقبت HIV/AIDS، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • ذوالفقاری، فاطمه [1] دانشجوی کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

ر

ز

س

ش

ص

 • صابری، امین [1] دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • صابری، عالیا [1] استادیار نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 • صابر افشاریان، ملیحه [1] عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
 • صابری رضوانی، نرگس [1] گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • صابری فر، رستم [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • صابرمقدم، علی اکبر [1] استادیار چشم پزشکی
 • صابر مقدم، علی اکبر [1] استادیار فلوشیپ استرابیسم و اکولوپلاستیک، بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)، مشهد، ایران
 • صابونی، نیکو [1] - دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران
 • صاحباری، مریم [1] استادیار روماتولوژی، مرکز تحقیقات بیماریهای روماتیسمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ،ایران
 • صاحباری، مریم [1] استادیار گروه داخلی، مرکز تحقیقات بیماریهای روماتیسمی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • صاحباری، مریم [1] دانشیار روماتولوژی مرکز تحقیقات بیماریهای روماتیسمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران
 • صیادی، احمدرضا [1] گـروه روانپزشـکی دانـشگاه علـوم پزشـکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • صیادی، مهدیه [1] دانشجوی میکروبیولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • صیادی، مهسا [1] دانشجوی میکروبیولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • صادقی، حنیف [1] دستیار روانپزشکی / گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • صادقی، طاهره [1] دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • صادقی، علی اکبر [1] دستیار ارشد گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت ، ایران
 • صادق اسدی، ناهید [1] کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
 • صادقیان، سحر [1] کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد رودهن ،شهرستان رودهن
 • صادقیان، محمد هادی [1] - استادیار گروه خون شناسی
 • صادقی ایوری، محبوبه [1] رزیدنت رادیوتراپی انکولژی، مرکز تحقیقات درمان سرطانهای توپر، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • صادقی بیمرغ، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 • صادقپور، علی [1] استادیار گروه جراحی قلب
 • صادق زاده اسکوئی، بهناز [1] کارشناس ارشد گروه علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران
 • صادق نیا، رویا [1] گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • صیادی نیا، مهرداد [1] متخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، بندرعباس، ایران.
 • صالحی، حسین [1] اسـتادیار جراحـی، دانـشگاه علـوم پزشـکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • صالحی، فاطمه [1] کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • صالحی، فروغ [1] استادیار گروه غدد درون ریز و متابوبیسم بالغین، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
 • صالحی، مریم [1] دانشیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان قائم(عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • صالحی، مریم [1]