بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • بااراده، نجیب الله [1] مربی، دپارتمان اپیدمیولوژی، دانشکده علوم پزشکی، تربت‌جام، ایران
 • بااراده، نجیب الله بااراده [1] -دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
 • بابا، هوشنگ [1] کارشناس علوم تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
 • بابایی، علی [1] دکترای روانشناسی تربیتی و استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان
 • بابادی، پرویز [1] دانشجوی دوره دکتری جامعه شناسی ورزش ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.
 • بابازاده، مریم [1] - دستیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بابائیان، مهستی [1] دستیار داخلی
 • بیات، محسن [2] دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • بادبرین، داوود [1] دستیار فوق تخصص جراحی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • بادلی، ابوالقاسم [1] کارشناس ریاضی کاربردی، اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان، گرگان، ایران.
 • باری، زهره [1] دستیار فوق تخصصی گوارش و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ساری، ساری، ایران
 • بازدار، پارسا [1] دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • باعقیده، محمد [1] استادیار گروه اقلیم‌شناسی و ژئومورفولوژی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • باغداساریانس، آنیتا [1] استادیار گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • باغداساریانس، آنیتا [1] عضو هیئت علمی گروه روانشناسی عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران،ایران
 • باغستانی، علیرضا [1] کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، قوچان، ایران
 • باغستانی، علیرضا [1] کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، دانشکده علوم انسانی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
 • باقری، رضا [1] استاد یار
 • باقری، رضا [1] استاد یار جراحی قفسه سینه
 • باقری، رضا [1] اســــتادیار و عــــضو مرکــــزتحقیقــــات آندوسکوپی و جراحـی کـم تهـاجمی دانـشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • باقری، رضا [1] فوق تخصص جراحی توراکس
 • باقری، سپیده [1] استادیار گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • باقری، فرشید [1] دانشیار ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • باقری، نسرین [1] استادیار گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • باقری حسینی، هادی [1] دستیار فوق تخصصی گوارش، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • باقری دیزج، مهتاب [1] - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه، دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • باقرزاده گلمکان، زهرا [1] ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، واﺣﺪ نیشابور، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ،نیشابور، اﻳﺮان؛
 • باکیوگلو، آیسه [1] دانشیار بیماری های ریه. بخش ایمونولژی و آلرژی. دانشکده پزشکی. دانشگاه کریکال، کریکال، ترکیه
 • بایگی، فرشته [1] کارشـناس ارشـد علــومبهداشـتی درتغذیــه، گــروه تغذیــهوبیوشــیمی،دانــشکده بهداشــت و انستیتو تحقیقاتبهداشتی،دانشگاهعلـومپزشـکی تهران، تهران، ایران
 • بالاور، سعید [1] کارشناس علوم تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
 • بامشکی، سید علی رضا [1] دانشیار بیهوشی/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بیانی، مهتاب [1] - استادیار بیماریهای داخلی، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ، نیشابور ، ایران
 • بانژاد جنتی، فرناز [1] پزشک عمومی، مشهد، ایران
 • بانشی، محمد رضا [1] استادیار/ مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • بیانفر، فاطمه [1] استادیار گروه روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور سمنان، سمنان، ایران(نویسنده مسؤل).
 • باوفا، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • باوفای حقیقی، آصفه [1] پزشک عمومی
 • بیجاری، منیبا [1] دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بجدی، امین [1] استادیار بیماریهای عفونی، مرکز تحقیقات کنترل عفونت و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بجدی، امین [1] استادیار گروه عفونی/دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد. ایران
 • بجدی، امین [1] استادیار گروه عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بجدی، امین [1] متخصص بیماریهای عفونی
 • بحری، فائزه [1] کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، تربت جام ، ایران.
 • بحری، نادره [1] عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و مشاوره، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • بحرینیان، سید عبدالمجید [1] دکترای تخصصی و استاد تمام گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاداسلامی علوم پزشکی واحد تهران، تهران، ایران.
 • بختیاری، ابوالفضل [1] اﺳﺘﺎدﯾﺎر، مدیریت آموزشی، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان
 • بختیاری، متین [1] دستیار تخصصی اطفال، دانشکده پزشکی گرگان، گرگان، ایران
 • بختیاری، محمود [1] دانشیار رشته آمار و اپیدمیولوژی مرکز تحقیقات غدد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • بختیارپور، سعید [1] گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • بختیارپور، سعید [1] گروه روانشناسی، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ،ایران.
 • بخشی، مریم [1] کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 • بخشانی، نورمحمد [1] دانشیار روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • بخشی پور، علیرضا [1] - استادیار بیماریهای گوارش، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • بخشی کاریزنو، سمانه [1] مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی، پژوهشکده بوعلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • بدیعی، زهرا [1] استادیار اطفال
 • بدیعی، زهرا [1] دکتری تخصصی،بخش هماتولوژی - انکولوژی بیمارستان دکتر شیخ مشهد
 • بدیعی، زهرا [1] فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان، دانشیار گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بدیعی اول، شاپور [1] استادیارطب سوزنی وماساژ / دانشکده طب سنتی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران
 • بدیعی‌اول، شاپور [1] دانشیار گروه طب چینی و مکمل ، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بدیعی‌اول، مژگان [1] دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌جام، تربت‌جام، ایران.
 • بدیع زاده، علی [1] استادیار گروه کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران
 • براتی، بهروز [1] استادیار گروه گوش و حلق وبینی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • برات زاده شکری، میترا [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران ،مازندارن، ایران
 • برادران، بهناز [1] دانشجوی پزشکی / کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
 • برازنده احمد آبادی، فاطمه [1] دستیار داخلی/ مرکز تحقیقات غدد بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بیرانوند، مریم [1] دانشجوی پزشکی عمومی/ مرکز تحقیقات جراحی سرطان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • برجعلی، احمد [1] عضو هیات علمی ، دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران
 • برجعلی، محمود [1] استادیار، روان شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • بیرجندی، بتول [1] دستیار تخصصی داخلی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بیرجندی نژاد، علی [1] - دانشیار ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • برخی داریان، بهاره [1] کارشناس ارشد علوم تغذیه / دانشگاه علوم پزشکی مشهد / مشهد / ایران
 • بیرقی طوسی، آرش [1] استادیار جراحی پلاستیک، مرکز تحقیقات جراحی سرطان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد-مشهد- ایران
 • بیرقی طوسی، آرش بیرقی طوسی [1] استادیار جراحی پلاستیک، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بیرقی طوسی، مهران [1] استادیار اعصاب اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • برمکی، هاجر [1] دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • برنجی، فریبا [1] استادیار انگل شناسی
 • برنجی، فریبا [1] استاد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • برنجی، فریبا [1] دانشیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد، ایران
 • برهانی حقیقی، مریم [1] گروه آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • برهانی مغانی، مهدیه [1] پزشک عمومی / مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • برهانی نژاد، وحیدرضا [1] دانشجوی دکتری تخصصی سالمندشناسی، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان ،ایران
 • برومند، هاله [1] کارشناس پرستاری بیمارستان دکتر شیخ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • بزمی، فرشته [1] متخصص زنان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بیژنی، علی [1] کارشناس پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 • بسیط، سعید [1] دانشجوی پزشکی/ دانشکده پزشکی مشهد، ایران
 • بسکابادی، حسن [1] استادیار ( فوق تخصص نوزادان)
 • بسکابادی، حسن [1] استادیار، فوق تخصص نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بسکابادی، حسن [1] دانشیار، فوق تخصص نوزادان/دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • بسکابادی، حسن [1] دانشیار نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بشارتی، عاطفه [1] پرستار بخش جراحی قلب وعروق بیمارستان امام رضا (ع)
 • بشر پور، سجاد [1] دانشیار روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • بصیری، رضا [1] استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ﻣﺸﻬﺪ، ﻣﺸﻬﺪ، ﺍﻳﺮﺍﻥ
 • بطلانی، مهدیس [1] دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • بکاییان، محمد [1] دانشیار بیماری های عفونی و گرمسیری، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • بکاییان، محمد [1] گروه میکروبشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.
 • بیک زاده، احسان [1] پزشک عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد، ایران
 • بیک یزدی، اکرم [1] دستیارداخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بیگدلی، جنید [1] گروه علوم تغذیه،دانشکده پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بیگدلو، لیلا [1] استادیار گروه قلب و عروق، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی، مرکز پژوهشی جراحی عروق، بیمارستان امام رضا ع، دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران.
 • بیگدلو، لیلا [1] فلوشیپ اکوکاردیوگرافی، مرکز تحقیقات جراحی عروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران
 • بلادی موسوی، سیدسیف اله [1] - دانشیار نفرولو‍ژی، مرکز تحقیقات نارسائی مزمن کلیه، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • بلادی موسوی، سیدسیف اله [1] - دانشیار نفرولوژی ، مرکز تحقیقات نارسائی مزمن کلیه، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • بلادی موسوی، سید سیف اله [1] فوق تخصص نفرولوژی، ، مرکز تحقیقات نارسایی مزمن کلیه، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • بلادی موسوی، سید سیف اله [1] استادیار نفرولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • بلادی موسوی، سید سیف اله [1] فوق تخصص نفرولوژی، مرکز تحقیقات نارسائی مزمن کلیه، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • بلادی موسوی، سیف ا... [1] فوق تخصص نفرولوژی، مرکز تحقیقات نارسایی مزمن کلیه، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • بلبلی، لطفعلی [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، اردبیل، ایران.
 • بلند نظر، رضا [1] دستیار تخصصی- بیماریهای عفونی و گرمسیری
 • بلوریان، علی اکبر [1] دانشکده پزشکی دکتر شاهین فر، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران
 • بلوردی، احسان [1] استادیارگروه طب اورژانس / دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بلوردی، احسان [1] استادیارگروه طب اورژانس/ دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بم زاده، زهرا [1] استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • بنایی، توکا [1] دانشیار گروه چشم پزشکی، مرکز تحقیقات شبکیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • بنیادی، مرتضی [1] -دانشیار ژنتیک پزشکی مولکولی، گروه علوم جانوری، دانشکده علوم طبیعی ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • بنازاده، حسین [1] کارشناس ارشد گروه ویروس شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران
 • بنائی، توکا [1] دانشیار ویتره و رتین، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بندارکاخکی، زهرا [1] کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • بندار کاخکی، زهرا [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بنده پور، مژگان [1] استادیار ژنتیک مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی، تهران، ایران
 • بنیسی، پریناز [1] استادیار، گروه روانشناسی و مشاوره، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بنی شریف، غلامرضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه میکروب شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد
 • بنی شریف، فاطمه [1] کارشناس ارشد، گروه ژنتیک، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
 • بنی طالبی، شکوفه [1] کارشناس پرستاری، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد
 • بنکداران، شکوفه [1] دانشیار– فوق تخصص غدد و متابولیسم – مرکز تحقیقات غدد درون ریز- بیمارستان قائم- دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • بنکداران، شکوفه [1] -دانشیارغدد، مرکز تحقیقات غدد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بنکداران، شکوفه [1] دانشیار غدد و متابولیسم/ مرکز تحقیقات غدد بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بنکداران، شکوفه [1] دانشیار غدد و متابولیسم ،مرکز تحقیقات غدد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بنکداران، شکوفه [1] دانشیار غدد و متابولیسم، مرکز تحقیقات غدد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بنکداران، شکوفه [1] دانشیار گروه غدد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیمارستان قائم مشهد، مرکز تحقیقات غدد، مشهد، ایران
 • بنکداران، شکوفه [1] دانشیار گروه غدد / مرکز تحقیقات غدد درون ریز ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بنکداران، شکوفه [1] دانشیارگروه غدد، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بنکداران، شکوفه [1] - فوق تخصص غدد و متابولیسم، دانشیار، مرکز تحقیقات غدد بیمارستان قائم، مشهد، ایران
 • بنکداران، شکوفه [2] دانشیار غدد و متابولیسم، مرکز تحقیقات غدد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بنکداران، شکوفه [1] فوق تخصص غدد ومتابولیسم
 • بنی هاشم، عبدا... [1] - دانشیار هماتولوژی، مشهد، ایران
 • بنی هاشم، عبداله [1] دانشیار هماتولوژی دانشگاه علـوم پزشـکی مشهد، مشهد، ایران
 • بنی هاشم، نادیا [1] استادیاربیهوشی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • بنی هاشمی، مهناز [1] استادیار
 • بنی هاشمی، مهناز [1] دانشیار گروه پوست، دانشگاهعلوم پزشکی مشهد
 • بهادر، عباس [1] -دانشیار باکتری شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • بهادرخان، ابراهیم [1] دانشجوی کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • بهادر خان، غلامرضا [1] دانشیار
 • بهادرزاده، لیلا [1] -متخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد، ایران
 • بهاری، علی [1] دانشیار گروه داخلی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهاری، علی [1] دانشیار گروه گوارش / دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهاری، علی [1] دانشیار گروه گوارش، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهاری، علی [1] دانشیار گروه گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهاری، علی [1] فوق تخصص گوارش و کبد / بیمارستان امام رضا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهاری، غلامرضا [1] مربی بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • بهبودی مقدم، زهرا [1] استادیار پرستاری، دانشگاه پرستاری مامایی، تهران، تهران، ایران
 • بهپور، ناصر [1] - استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • بهپور، ناصر [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • بهدانی، فاطمه [1] دانشیار گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهرام، عباس [1] گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • بهرامی، امیر [1] - استاد غدد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • بهرامی، بتول [1] کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بهرامی، عبدالله [1] دانشیار گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهرامی، عبداله [1] دانشیار گروه داخلی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهرامی، علیرضا [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دکترای تخصصی روانشناسی ورزش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.
 • بهرامی، کاوه [1] دانشجوی پزشکی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران
 • بهرامی طاقانکی، حمیدرضا [1] دانشیار گروه طب چینی، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهرامی فر، علی اکبر [1] متخصص رادیولو‍‍ژی بیمارستان فارابی، مشهد ایران
 • بهرامی مطلق، هومن [1] رادیولوژیست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان
 • بهرنگ، خسرو [1] کارشناسی ارشد مشاوره ،دانشگاه فرهنگیان
 • بهروز اقدم، عطااله [1] استاد نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهشتی، علی [1] مرکز تحقیقات گوارش، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهشتی نامدار، علی [1] دانشیار گروه گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهشتی نامدار، علی [1] فوق تخصص گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهمنش، فاطمه [1] اســتادیار ایمونولــوژی- آلــرژی کودکــان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهمنش، فاطمه [1] استادیار ایمونولوژی وآلرژی، مشهد، ایران
 • بهنیافر، حمید [1] کارشناس ارشد، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • بهنام وشانی، حمیدرضا [1] مربی گروه کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بوستان، افسانه [1] استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران(نویسنده مسئول)
 • بوستانی، رضا [1] استادیار بیماریهای مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بوستانی، رضا [1] استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بوستانی، ضا [1] استادیار نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

پ

ت

ث

 • ثابت، فائزه [1] مرکز تحقیقات ایمونولوژی، بخش التهاب و بیماری‎های التهابی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ثریا طائفه دلائی، کیوان [2] دانشجوی کارشناس یارشد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • ثقفی، مسعود [1] -استاد گروه داخلی، مرکز تحقیقات بیماریهای روماتیسمی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ثقفی، مسعود [1] دانشیار روماتولوژی
 • ثقفی، مسعود [1] دانشیارروماتولوژی دانـشگاه علـوم پزشـکی مشهد، مشهد، ایران
 • ثمری، علی‌اکبر [1] استادیار گروه روانشناسی سلامت، واحد کاشمر، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشمر، ایران
 • ثمینی، فریبرز [1] استاد گروه جراحی اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • ثمینی، فریبرز [1] استادیار - جراحی مغزو اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ثمینی، فریبرز [1] استادیار جراحی مغزو اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ثمینی، فریبرز [1] دانشیار جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ثمینی، فریبرز [1] دانشیار گروه جراحی مغز و اعصاب/ دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ثنایی ذاکر، باقر [1] استادتمام گروه روانشناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، البرز، ایران(نویسنده مسژل).
 • ثناگو، اکرم [1] دانشیار، گلستان، گرگان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پرستاری و مامایی
 • ثناگوی محرر، غلامرضا [1] استادیار، گروه روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران
 • ثناگوی محرر، غلامرضا [1] گروه روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
 • ثناگوی محرر، غلامرضا [2] گروه روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.
 • ثناگوی محرر، غلامرضا [1] گروه روانشناسی،واحد زاهدان،دانشگاه آزاد اسلامی،زاهدان،ایران.
 • ثناگوی محرر، غلامرضا [1] استادیار، گروه روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران (نویسنده مسئول)

ج

چ

 • چاچی، کاظم [1] -فوق تخصص غدد درون ریز،، مشهد، ایران
 • چاقوساز، مرضیه [1] کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزا اسلامی واحد قاینات، ایران
 • چیت ساز، احمد [1] دانشیارنورولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • چراغی، بهمن [1] کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • چرامی، مریم [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • چکنی، فرید [1] دستیار گروه مغز واعصاب
 • چینی کار، صادق [1] دانشیار و رئیس آزمایشگاه آربو ویروسهاو تب های خونریزی دهنده انستیتو پاستور ایران/انستیتو پاستور ،تهران،ایران
 • چهرازی، ساغر [1] دستیار بیماریهای داخلی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • چهرازی، ساغر [1] - متخصص داخلی، تهران، ‌ایران

ح

 • حیاتی، فاطمه [1] استادیار نفرولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • حاتمی، جواد [1] دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران، موسسه آموزش عالی علوم شناختی
 • حاتمی، علیرضا [1] پزشک عمومی، مشهد، ایران
 • حاتمی، ناصر [1] کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.
 • حاجیان، سیمین [1] دانشجوی پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حاجی انزهایی، زهرا [1] استادیار، دانشکده تربیت بدنی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حاجی انزهایی، زهرا [1] استادیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 • حاجی پور، ارکیده [1] دانشجوی دکتری مولکولار بیولوژی دانشکده بیولوژی، دانشگاه پاموک قلعه، دنیزلی، ترکیه
 • حاجی حیدری، هاجر [1] کارشناسی ارشد رشته مشاوره، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران.
 • حاج رضایی، بهار [1] دانشجوی دکتری رشته مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • حاج رضائی، بهار [1] دکتری گروه مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حاج زاده، موسی الرضا [1] دانشیار فیزیولوژی غدد و متابولیسم
 • حاج زاده، موسی ا لرضا [1] دانشیار
 • حاجی شفیعها، معصومه [1] استادیار بیماری های زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
 • حاجی شمسائی، محبوبه [1] دانشجوی پرستاری دانشکده پر ستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حاجی علی اکبری، ندا [1] دانشجوی دکترا، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران.
 • حاجلو، نادر [1] استاد تمام گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • حاج محمدیان، طاهره [1] پزشک عمومی، مشهد، ایران
 • حاجی نیا، مرتضی [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • حاجى فرجى، مجید [1] - استادیار پژوهشی انستیتوتحقیقات تغذیه اى وصنایع غذایى کشور، دانشگاه علومپزشکى شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حافظی، فریبا [1] استادیارگروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • حافظی، فریبا [1] استاد یار گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاداسلامی، اهواز، ایران
 • حافظی، فریبا [1] گروه روانشناسی، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ،ایران.
 • حافظی، فریبا [1] گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • حافظی، فریبا [1] گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • حامی، مریم [1] - استادیار نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حامی، مریم [1] استادیار نفرولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حامی، مریم [1] استادیار نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حامی، مریم [1] اســـتادیار نفرولـــوژی دانـــشگاه علـــوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حامی، مریم [1] دانشیار گروه داخلی، گوارش و کبد ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حامی، مریم [1] -دانشیار گروه نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد , ایران
 • حامی، مریم [1] دانشیار نفرولوژی، مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حامدی، سیمین [1] کارشناس میکروب شناسی
 • حامدی، عبدالکریم [1] -استاد بیماری های عفونی کودکان، مرکز تحقیقات کنترل عفونت و بهداشت دست،
 • حامدی، عبدالکریم [1] دانشیار بیماریهای کودکان، بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد، ایران
 • حامدی نیا، محمدرضا [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • حامدی نیا، محمدرضا [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
 • حامدی نیا، محمدرضا [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • حبیبی، رحیم [1] دانشجوی کارشناس ی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حبیبی، سمانه [1] دکتر داروساز، کمیته تحقیقات دانشجویی، پردیس رامسر، دانشگاه عاوم پزشکی مازندران، رامسر، ایران
 • حبیبی، محمدرضا [1] استادیار بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی ساری ، ساری، ایران
 • حبیبی رودکنار، مهریار [1] دانشیاربیوتکنولوژی پزشکی،مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران،تهران، ایران
 • حبیب زاده، سید رضا [2] گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • حبیب زاده، سیده نسیم [1] کار شناس ارشد فیزیولوژی ورزش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران
 • حبیب زاده، محمد رضا [1] گروه بیهوشی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • حبرانی، پریا [1] دانشیار گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حبشی زاده، طاهره [1] تخصص رادیولوژی، سبزوار، سبزوار، ایران
 • حتم خانی، شیما [1] استادیار گروه داروسازی بالینی دانشکده داروسازی 2- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.
 • حجاران، هما [1] استادیار گروه انگل شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • حجازی، آریا [1] - استادیار پزشکی قانونی، شیراز، ایران
 • حجازی، سیدفخرالدین [1] - استادیار گروه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 • حجازی، سید محمود [1] - استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
 • حجازی، سید محمود [1] -استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی ، مشهد، ایران
 • حجازی، علی [1] - استادیار مدیریت سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
 • حجازی، کیوان [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • حجازی، کیوان [1] -دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • حجازی، کیوان [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • حجازی دهاقانی، الهه سادات [1] دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران.
 • حجت، شهلا [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران
 • حجتی، یاور شمس [1] رزیدنت جراحی عمومی، مرکز تحقیقات جراحی آندوسکوپیک و روشهای کم تهاجمی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حجتی، زهره [1] دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • حدادی، بهروز [1] استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب
 • حدادی، ستاره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • حدادی، غلامحسن [1] دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران.
 • حیدر، زهرا [1] متخصص زنان فلوشیپ نازایی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان مهدیه تهران میدان شوش بیمارستان مهدیه
 • حیدری، الهه [1] گروه پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حیدری، بهروز [1] - چشم پزشک، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
 • حیدری، بهروز [1] متخصص چشم،استادیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
 • حیدری، بهروزر [1] - استادیار گروه چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
 • حیدری، حامد [1] دکتری مشاوره، گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • حیدری، حسن [1] دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی ، خمین، ایران.
 • حیدری، حسن [1] دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.
 • حیدری، حسن [1] دکتری مشاوره، دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران
 • حیدری، رامین [1] گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • حیدری، سمیرا [1] دانـشجوی دانـشگاه علـوم پزشـکی تهـران، تهران، ایران
 • حیدری، عقیله [1] دانشیار دانشکده ریاضی دانشگاه پیام نور مشهد
 • حیدری، علی اکبر [1] دانشیار بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حیدری، علی اکبر [1] استادیار بخش بیماریهای عفونی بیمارستان امام رضا ( ع ) -دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حیدری، علی اکبر [2] استادیار بیماریهای عفونی
 • حیدری، علی اکبر [1] استادیار عفونی
 • حیدری، علی اکبر [1] دانـشیار بیماریهـای عفـونی، دانـشگاه علـوم پزشــکی مــشهد، بیمارســتان امــام رضــا (ع)، مشهد، ایران
 • حیدری، علیرضا [1] دانشیار، گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران.
 • حیدری، علیرضا [1] دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی تربیتی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • حیدری، فاطمه [1] سایر
 • حیدری، فاطمه [1] متخصص پاتولوژی، کلینیکال و آناتومیکال
 • حیدر آبادی، ابوالقاسم [1] استاد یار گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران(نویسنده مسؤل)
 • حیدریان، فاطمه [1] کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • حیدریان، فرهاد [1] دانشیار اطفال ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حیدری بکاولی، علیرضا [1] استادیار بیماریهای قلب و عروق، بیمارستان قائم (عج)، مشهد، ایران
 • حیدری بکاولی، علیرضا [1] استاد
 • حیدرپور، میترا [1] دانشیار، گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • حیدرزاده، کامبیز [1] دانشیار گروه کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • حیدری فورک، سمیه [1] کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر ، ایران
 • حیدری مقدم، رشید [1] دانشکده بهداشت، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی همدان، همدان، ایران.
 • حیدرئی، علیرضا [1] دانشیار گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • حیدرئی، علیرضا [1] گروه روانشناسی، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ،ایران.
 • حیدرئی، علیرضا [1] دانشیارگروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • حیدرئی، علیرضا [1] دانشیار گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • حری، محسن [1] استاد یارکودکان بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد، ایران
 • حری، محسن [1] دانشیار قلب کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حیرانی مقدم، حمید [1] استادیار گروه آسیب شناسی ، دانشگاه علـوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • حساس، محمد رضا [1] استاد
 • حسنی، جعفر [1] دانشیار، روان شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • حسنی، جعفر [1] دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران
 • حسنی، فریبا [1] هیئت علمی، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
 • حسنی، قاسم [1] گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • حسنی، محمد حسین [1] پزشک عمومی مشهد، ایران
 • حسنی، معصومه [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
 • حسنی، مینا [1] کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • حسینی، حسین اصغر [1] دانشجوی دکترای فیزیوتراپی
 • حسینی، سارا [1] دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حسینی، ساره [1] استادیار رادیوتراپی انکولوژی / مرکز تحقیقات درمان سرطان های توپر ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، ایران
 • حسینی، سحر [1] دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران
 • حسینی، سیدجبار [1] کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی، خوی، ایران
 • حسینی، سیدعلی [1] -دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
 • حسینی، سید مصطفی [1] استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • حسینی، سید موسی الرضا [1] استادیارگروه داخلی دانشگاه پزشکی مشهد، مشهد،ایران
 • حسینی، سیده مریم [1] -استادیار گروه چشم پزشکی، مرکز تحقیقات شبکیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • حسینی، سیده مریم [1] چشم پزشک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حسینی، عصمت السادات [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • حسینی، عفت السادات [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • حسینی، لیلا [1] رزیدنت گروه قلب وعروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حسینی، مریم [1] کارشناس دانشکده بهداشت و تغذیه
 • حسینی، مریم [1] دکترای داروسازی ، کارشناس آزمایشگاه پزشکی قانونی فارس، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران
 • حسن آبادی، حسین [1] استادیار طب فیزیکی و توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حسنی آزاد، مهدی [1] دستیار تخصصی عفونی/ بیمارستان امام رضا (ع)، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد. ایران
 • حسین الحسینی، نجمه [1] کارشناس اقتصاد درمان، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حسینی المدنی، سید علی [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.
 • حسینیان، الهه [1] دستیار تخصصی بیهوشی
 • حسین پناه، مرضیه [1] کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
 • حسن پور، کاظم [1] متخصص کودکان
 • حسین پور، آیدین [1] پزشک عمـومی، مـشاور آمـاری بیمارسـتان حضرت فاطمه (س)، تهران، ایران
 • حسین پور، رضا [1] کارشناس ارشد اپیدمیولوژِی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 • حسین پوردلاور، صدیقه [1] استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • حسین خانی، زهرا [1] کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات بیماری¬های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 • حسینی خواه، حمید [1] استادیار جراحی قلب و عروق،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران
 • حسینی خواه، حمید [1] استادیارجراحی قلب وعروق دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ، ایران
 • حسینی راد، عباس [1] استادیار گروه چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
 • حسن زاده، اکبر [1] مربی، گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • حسن زاده، حکیمه [1] دکترای فیزیولوزی ورزش، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران، ایران
 • حسن زاده، رمضان [1] استاد گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران
 • حسن زاده، رمضان [1] دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
 • حسن زاده، رمضان [1] ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، واﺣﺪ ساری، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ،ساری اﻳﺮان
 • حسن زاده، زهرا [1] کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • حسن زاده، سمیرا [1] - دانشجوی کارشناسی ارشد بینایی سنجی
 • حسن زاده، فاطمه [1] کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران ، ایران
 • حسن زاده، محمد تقی [1] پزشک عمومی، مشهد، ایران
 • حسن زاده، معصومه [1] استادیار نفرولوژی، مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حسن زاده، معصومه [1] دستیارداخلی، مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حسن زاده، مهدی [1] دانشیار قلب وعروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حسن زاده، مهدی [1] - دانشیار قلب و عروق، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حسین زاده، پریسا [1] دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایرا ن
 • حسین زاده، حمزه [1] دانشیار بیهوشی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • حسین زاده، منصوره [1] - دستیار تخصصی بیماریهای داخلی، مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حسن زاده بشتیان، مهسا [1] کارشناس ارشد آمار، مشهد، ایران
 • حسن زاده بنام، حکیمه [1] کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران.
 • حسن زاده دلویی، مهدی [1] استاد گروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیمارستان قائم مشهد، مرکز تحقیقات قلب و عروق، مشهد، ایران.
 • حسینی یزدی، سید محمد رضا [1] کارشناس پرستاری / اداره بیماریهای خاص ، معاونت درمان ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ، ایران
 • حسن زمانی، بشر ی [1] فوق تخصص نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حسن زمانی، بشری [1] فوق تخصص کلیه ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حسن زمانی، بشرا [1] استادیار گروه نفرولو‍ژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حسن زمانی، بشرا [1] استادیار گروه نفرولو‍ژی،‌دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حسین علی زاده، محمدرضا [1] متخصص قلب، بیمارستان شریعتی مشهد
 • حسینی فراش، بی بی راضیه [1] گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حسینی فرح آبادی، سید طه [1] متخصص طب اورژانس
 • حسینی کاخک، سید علیرضا [1] دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری،سبزوار، ایران
 • حسنینی، دریا [1] کمیته تحقیقات دانشجویی، پردیس رامسر، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،رامسر،ایران
 • حسین نژاد، فاطمه [1] دانشجوی پزشکی / کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
 • حسین نژاد، معصومه [1] مربی و کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
 • حسن نسب، بهمن [1] استادیاربیهوشی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • حصارکی، مهران [1] دانشیار طب نوزادی و پیرامون تولد، گروه کودکان، دانشکده پزشکی، بیمارستان امیرالمومنین، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
 • حضرتی، نازنین [1] دانشجوی پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حفیظی، لیلی [1] استادیار گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حقی، سید ضیاء ا... [1] استاد جراحی قفسه سینه
 • حقی، ضیاءالله [1] فوق تخصص جراحی توراکس
 • حقایق، عباس [1] استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.
 • حقانی، محمد [1] کارشناس ارشد انگل شناسی، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد، ایران
 • حقیر، حسین [1] دانشیار نوروآناتومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حقیقی، امیرحسین [1] دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری،سبزوار، ایران
 • حقیقی، امیرحسین [1] دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، سبزوار، ایران
 • حقیقی، امیرحسین [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار
 • حقیقی، امیرحسین [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • حقیقی، امیرحسین [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، 3- دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
 • حقیقی، امیرحسین [1] - دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • حقیقی، شراره [1] دانشجوی دکترای حرفه ای دندان پزشکی،گروه دندان پزشکی کودکان، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حقیقیان رودسری، آرزو [1] کارشناس ارشد علوم تغذیه، دانشکده علـوم تغذیه و صنایع غذایی، دانـشگاه علـوم پزشـکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
 • حقیقتیان، منصوره [1] دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.
 • حکمت، رضا [1] دانشیار گروه نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حکمت، رضا [1] استادیار گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حلمی، تکتم [1] فلوشیپ شبکیه، مرکز تحقیقات شبکیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • حلوایی پور، زهره [1] کارشناس ارشد روانشاسی بالینی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • حمید، علیرضا [1] آسیستان جراحی
 • حمیدی، حمید [1] رزیدنت پوست
 • حمیدی علمداری، داریوش [1] استادیار بیوشیمی/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • حمیدی علمداری، داریوش [1] استادیار گروه بیوشیمی بالینی، مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حمیدی علمداری، داریوش [1] استادیار گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حمیدی علمداری، داریوش [1] مرکز تحقیقات جراحی سرطان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • حمزه ای مقدم، اکبر [1] دانشیار بیماریهای مغز واعصاب

خ

د

 • داداش پورآهنگر، مهری [1]
 • دادپور، بیتا [1] متخصص داخلی، مشهد، ایران
 • دادپور، بیتا [1] دانشیار، مرکز تحقیقات سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دادخواه، سید مسعود [1] متخصص پوست، مشهد، ایران.
 • دادگر، علی اصغر [1] استاد قلب و عروق ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دادگرمقدم، ملیحه [1] گروه پزشکی اجتماعی و خانواده،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دادگر مقدم، ملیحه [1] Faculty of Medicine,Ferdowsi Campus,Vakil Abad Blv, Mashhad, Iran
 • دارا، مهسا [1] دانشجوی دکتری، رشته جامعه شناسی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 • دارابی، محمد رضا [1] استاد اورولوژی وفلوشیب اندواورولوژی، بیمارستان امام رضا ، مشهد، ایران
 • داستانی، مصطفی [1] - استادیار گروه قلب و عروق، بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد، ایران
 • داستانی، مصطفی [1] استادیار، متخصص بیماریهای قلب و عروق، بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد، ایران
 • داعی، زهرا [1] کارشناس زیست شناسی
 • دانایی، ابوالفضل [1] استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. (نویسنده مسئول)
 • دانشی، سید عبدالهادی [1] استادیار گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • دانش ثانی، سید هاشم [1] دانشیار
 • دانش ثانی، سید هاشم [1] دانشیار گروه قلب وعروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دانشی مسکونی، میلاد [1] - دانشجوی دکترای تخصصی علوم تغذیه، دانشکده تغذیه و رژیم شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • داودی، حسین [1] استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی ، خمین، ایران
 • داودی، حسین [1] استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.
 • داودی، حسین [1] دکتری مشاوره، استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران
 • داودی، حسین [1] استادیار، گروه مشاوره و راهنمایی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، خمین، ایران
 • داودی، زهرا [1] استادیار غدد و متابولیسم ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • داوری، محمد حسین [1] - استادیار گروه چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
 • داوریاری، ندا [1] پزشک عمومی
 • داورنیا، غزاله [1] کارشناس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • داوودی، ایران [1] دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • داوودی، یاسمن [1] استادیار رادیولوژی ، مرکز تحقیقات رادیولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران
 • داوودآبادی فراهانی، امیر [1] -دستیارداخلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دباغ، حسین [1] عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی
 • دیدار طالش میکائیل اردبیل، فرداد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده عاوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد اردبیل، اردبیل، ایران.
 • دیدار طالش میکائیل اردبیل، فرداد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران.
 • دریانوش، فرهاد [1] استادیار بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران
 • دریانوش، فرهاد [1] دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • درتاج، فریبرز [1] استاد گروه روانشناسی تربیتی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
 • درتاج، فریبرز [1] عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
 • درجزی پور، مرتضی [1] کمیته تحقیقات دانشجوئی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
 • درخشان، اکبر [1] دانشیار
 • درخشان، اکبر [1] گــروه چــشم بیمارســتان خــاتم الانبیــاء، دانشگاه علوم پرشکی مشهد، ایران
 • درخشان، رضا [1] اینترن . دانشکده پزشکی . دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مشهد. ایران
 • درخشان، محمد [1] دانشیار گروه باکتری شناسی و ویروس شناسی بالینی بیمارستان آموزشی قائم. دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی. دانشگاه
 • درخشان، محمد [1] گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • درخشانپور، زهرا ژیلا [1] کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران
 • درخشانفر، امیر [1] استـادیار جراحی عمومی، دانشگاه علـوم پزشکی همدان، بیمارستان بعثت، همدان، ایران
 • درخورد، اصغر [1] رزیـدنت جراحـی عمـومی گـروه جراحـی بیمارستان قائم (عج)
 • درزی رامندی، داود [1] دانشجوى کارشناسی ارشد باکترى شناسى پزشکى/ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، گروه میکروب شناسى , قزوین، ایران
 • درستی، احمدرضا [1] دانـشیار، گـروه تغذیـهوبیوشـیمی،دانـشکده بهداشـت وانـستیتو تحقیقـاتبهداشـتی،دانـشگاه علومپزشکی تهران، ایران
 • درستکار، آرنوش [1] دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • درستی مطلق، احمدرضا [1] - دانشیار گروه تغذیه در جامعه، ، دانشکده تغذیه و رژیم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • دره، فاطمه [1] متخصص بیماریهای کودکان/ استادیار گروه کودکان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
 • درودچی، علیرضا [1] پزشک قانونی، مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران.
 • درودچی، علیرضا [1] دکترای پزشکی ،پزشک قانونی، مدیرکل پزشکی قانونی فارس، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران
 • دروگری، محمد [1] ﻛﺎﺭﺷﻨﺎس ﺍﺭﺷﺪ مراقبت‎های ویژه ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ، ﻣﺸﻬﺪ، ﺍﻳﺮﺍﻥ
 • دشتی، محجوب [1] پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران
 • دشتی، نسرین [1] گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 • دشت بزرگی، زهرا [1]
 • دل آذر، عباس [1] استاد گروه فارماکوگنوزی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران
 • دلبری، احمد [1] استادیار سالمندشناسی، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، تهران، ایران
 • دلدار، کلثوم [1] مربی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد، ایران
 • دلشاد، محمدحسین [1] استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، ایران
 • دلیلی، ناصر [1] استادیار گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
 • دمیرچی، ارسلان [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • دم شناس، محمد حسن [3] مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.
 • دنیا دیده، ناهید [1] دستیارتخصصی گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دنیا دیده، ناهید [1] دستیارتخصصی گروه اطفال/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • دیناروند، مجتبی [1] کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد دزفول
 • دین محمدی، ابراهیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد MPH . گروه پزشکی اجتماعی . دانشکده پزشکی مشهد. ایران
 • دنینگ، دیوید [1] استاد بیماری های عفونی و فوق تخصص میکوزهای ریوی- گروه PME- دانشکده علوم حیاتی - دانشگاه منچستر
 • ده آبادی، فرناز [1] دانشجوی دکتری، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دهپاسی، الهام [1] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد تنکابن، تنکابن، ایران.
 • دهخدا، محمد رضا [1] - استادیار گروه تربیت بدنی ، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران، ایران
 • دهری، منیره [1] کارشناسی ارشد علوم تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دهرى، منیر [1] کارشناس ارشد تغذیه، شعبهبین الملل دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى، تهران، ایران
 • دهستانی، وحید [1] رزیدنت داخلی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دهستانی، وحید [1] رزیدنت داخلی، دانشگاه علوم پزشکی مشـهد، مشهد، ایران
 • دهش، محمد معین [1] - دانشجوی پزشکی، انجمن دانشجویان پزشکی ایران (IMSA)، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • دهقان، پروانه [1] متخصص رادیوتراپی وانکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ،نیشابور، ایران
 • دهقان، عزیز الله [1] دکتری اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.
 • دهقان، عزیزاله [1] استادیار اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات بیماری‎های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.
 • دهقان، عزیزاله [1] دکتری اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران
 • دهقان، علی [1] -استاد گروه تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • دهقانی، الهام [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
 • دهقانی، زهرا [1] دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • دهقانی، ماشاءا... [1] استاد قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دهقانی احمدآبادی، علی [1] کارشناس پرستاری، بیمارستان شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • دهقانی اشکذری، ابراهیم [1] گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران
 • دهقانی اشکذری، ابراهیم [1] گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران؛
 • دهقان حقیقی، جاوید [1] استادیار پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • دهناشی لاطان، تاجماه [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اهواز، اهواز، ایران.
 • دودی، منیر [1] کارشناس ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اصفهان، ایران
 • دوستی، حسن [1] استاد
 • دوستی، فاطمه [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • دوست کافی، حیدر [1] دانش آموخته دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران
 • دیوکان، بهزاد [1] استادیار گروه تربیت بدنی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دوکانه ای فرد، فریده [1] استادیار گروه مشاوره.دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، واحد رودهن. دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.(نویسنده مسؤل)
 • دولت آبادی، سمانه [1] استادیار، گروه میکروبیولوژی، پردیس علوم و تحقیقات نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

ذ

 • ذاکری، حسین [1] استادیار گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
 • ذبیحیان، سمیرا [1] استادیار گروه جراحی اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ذبیحی حصاری، نرجس خاتون [1] استادیار،گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران.
 • ذوالعلی، فرزانه [1] استادیار/ مرکز منطقه‌ای آموزش نظام مراقبت HIV/AIDS، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • ذوالفقاری، فاطمه [1] دانشجوی کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

ر

ز