نویسنده = سبحانی، روح ا.
تعداد مقالات: 1
1. پارگی داخل شکمی کیست هیداتیک در یک خانم حامله در سه ماهه اول بارداری

دوره 56، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 123-126

روح ا... سبحانی؛ سمیرا آل سعیدی؛ علیرضا محمود آبادی