نویسنده = شیخ فندرسکی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نگرش و تعیین میزان آگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد یوتانازی

دوره 61، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1205-1213

حسین صناعی زاده؛ محمدرضا شیخ فندرسکی؛ سید مهدی مرعشی