نویسنده = آهنگر، نعمت اله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خطاهای دارویی در بخش های داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر در بهار و تابستان 1396

دوره 61، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1314-1322

نعمت اله آهنگر؛ ستاره قربانیان خورشیدی؛ َشهرام علا