نویسنده = جهان بازی، علی
تعداد مقالات: 1
1. مسیرهای پیام رسانی ملکولی دخیل در صرع گیجگاهی

دوره 61، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 1143-1153

پرستو مرتضی زاده؛ علی جهان بازی؛ مریم برهانی حقیقی؛ سجاد سحاب نگاه