نویسنده = زاهد، نرگس السادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقطه برش و قدرت نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در تشخیص روند التهابی مزمن در بیماران

دوره 58، شماره 6، مرداد و شهریور 1394، صفحه 289-294

نرگس السادات زاهد؛ زینب کریمی محلی