نویسنده = صابر افشاریان، ملیحه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین میزان پروتئینوری و شدت فیبروز در بیماران پیوند کلیه

دوره 61، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1288-1293

بشرا حسن زمانی؛ ملیحه صابر افشاریان