نویسنده = شریفی، محمد داود
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مقیاس تریاژ نارسایی قلبی بر منابع مصرف شده در مراجعین با شکایت تنگی نفس به بخش اورژانس: کارآزمایی بالینی تصادفی

دوره 61، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 1100-1111

احمد پویامهر؛ امیر میرحقی؛ علی اشراقی؛ محمد داود شریفی