نویسنده = رضایی مقدم، مرجان
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر آموزش تکنیک های بازی درمانی گروهی بر درمان اختلال ریاضی دانش آموزان دوم و سوم دبستان

دوره 62، ویژه نامه، آذر و دی 1398، صفحه 113-119

مرجان رضایی مقدم؛ علی بابایی؛ ژینب رجب زاده


2. بررسی رابطه بین دلبستگی به خدا و تاب آوری با معناداری در زندگی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی بهبهان

دوره 61، ویژه نامه1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 20-28

زینب رجب زاده؛ کبری رئوفی؛ مرجان رضایی مقدم؛ فرشته وفائی نژاد