نویسنده = ادیبی زاده، نوشین
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر افسردگی، اضطراب و تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به کرونر قلبی

دوره 61، ویژه نامه1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 103-115

نوشین ادیبی زاده؛ ایلناز سجادیان