نویسنده = زنگوئی دوم، محمد حسن
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش خود کنترلی اسلامی بر کیفیت زندگی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان بیرجند

دوره 61، ویژه نامه1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 116-124

محمد حسن زنگوئی دوم؛ محمدحسن غنی فر