نویسنده = سیدان، سید ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و تاب آوری زنان قربانی خشونت خانگی

دوره 61، ویژه نامه1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 12-19

سید ابوالقاسم سیدان؛ سارا ضیایی