نویسنده = شریفی، ژیلا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفیت خواب و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بخش های زنان و جراحی عمومی

دوره 57، شماره 6، آذر و دی 1393، صفحه 762-769

مدبر آراسته؛ فایق یوسفی؛ ژیلا شریفی