نویسنده = بسیط، سعید
تعداد مقالات: 1
1. درماتیت اگز فولیاتیو: تشخیص افتراقی نادر بیماری کاوازاکی (گزارش موارد )

دوره 57، شماره 5، مهر و آبان 1393، صفحه 738-743

محمد سعید ساسان؛ سعید بسیط