نویسنده = رودباری، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. فراوانی کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده کارباپنماز KPCدرنمونه های بالینی مشهد

دوره 58، شماره 6، مرداد و شهریور 1394، صفحه 322-329

فاطمه رودباری؛ کیارش قزوینی؛ سمیه حیدری فورک؛ مهدی کوهی نقندر؛ سعید عامل جامه دار؛ مسعود یوسفی