نویسنده = رئیسی، جان محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف OXA-2 و OXA-10 در سویه های اسینتوباکتر ایزوله شده از بیماران شهر زاهدان

دوره 59، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 26-34

محمد بکاییان؛ شهرام شهرکی؛ جان محمد رئیسی؛ فرزانه محمدزاده رستمی