نویسنده = رمضان پور، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه مارکر التهابی HS-CRP ، تری گلیسرید، LDL-c و HDL-c در زنان میانسال فعال و غیرفعال

دوره 56، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 93-98

محمدرضا رمضان پور؛ سید محمود حجازی؛ معصومه حسین نژاد