نویسنده = بهدانی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فراوانی اختلالات روان پزشکی در فرزندان بیماران با اختلال دوقطبی و مقایسه با گروه شاهد

دوره 53، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 222-227

پریا حبرانی؛ فاطمه محرری؛ فاطمه بهدانی