نویسنده = احمدی، سینا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فراوانی پلی نوروپاتی دیابتی بر اساس یافته های بالینی و فرابالینی

دوره 55، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 81-87

رضا بوستانی؛ مژگان افخمی زاده؛ بهرام شهری؛ سینا احمدی