نویسنده = آقا محمدی، بهاره
تعداد مقالات: 1
1. پیامدهای کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک در درمان کله سیستیت حاد و مزمن

دوره 52، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 113-117

امیر درخشانفر؛ امین نیایش؛ بهاره آقا محمدی