نویسنده = حیدری بکاولی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. اختلالات هدایتی دهلیزی – بطنی پس از جراحی قلب

دوره 52، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 43-48

علیرضا حیدری بکاولی؛ محمد عباسی تشتیزی؛ قاسم سلطانی