نویسنده = اخلاقی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر محافظتی افزایش حجم داخل عروقی در پیشگیری از نفروپاتی ناشی از ماده حاجب در بیماران تحت کاتتریزاسیون قلبی

دوره 56، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 39-46

علیرضا عبدالهی مقدم؛ محمود ابراهیمی؛ هدی رفیعی جلودار؛ سعید اخلاقی