نویسنده = دادپور، بیتا
تعداد مقالات: 1
1. گزارش مورد؛ مسمومیت با سنگ مرداب (اکسید سرب)

دوره 62، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1379-1383

بیتا دادپور؛ علیرضا قاسمی طوسی؛ زهره عباسیان؛ اعظم شفاهی