نویسنده = دهش، محمد معین
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه پیامد بارداری در حاملگی های با الیگوهیدرامنیوس به علت ناشناخته و ناشی از محدودیت رشد داخل رحمی پاتولوژیک

دوره 59، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 269-275

فاطمه میرزایی؛ فهیمه یوسف زاده؛ محمد امین یوسف زاده؛ محمد معین دهش