نویسنده = سالاری، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. میزان موفقیت احیای قلبی-ریوی و ارتباط آن با شیفت کاری پرسنل در اورژانس و بخش‌ها

دوره 60، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 610-617

اطهره نذری پنجکی؛ نرگس سالاری؛ معصوم خوش فطرت