نویسنده = حری، محسن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارگانیسمهای عامل آندوکاردیت عفونی در کودکان طی ده سال

دوره 58، شماره 9، آذر و دی 1394، صفحه 523-530

حسن متقی مقدم؛ محسن حری؛ ساقی علمی؛ نسرین متولی حقی؛ رضا عرفانی سیار؛ شقایق رحمانی؛ سام علمی


2. فقدان مادرزادی یکی از شاخههای شریان ریوی

دوره 51، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 229-232

حسن متقی مقدم؛ محسن حری