نویسنده = شعیری، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی الگوی درمانی کاهش استرس براساس ذهن آگاهی برعواطف مثبت و منفی و نشانگان افسردگی

دوره 61، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 864-876

الهام میرزایی؛ محمدرضا شعیری