دوره و شماره: دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399 (ویژه روانشناسی(خرداد-تیر99)) 

7. اثربخشی درمان مثبت‌گرا بر رفتارهای خود آسیب رسان و هیجان‌های منفی در مردان وابسته به داروهای محرک (شیشه)

صفحه 74-84

پژمان جنود؛ فاطمه محمدی شیرمحله؛ شهرام محمدخانی؛ مرجان حسین زاده تقوایی؛ پریسا پیوندی