دوره و شماره: دوره 54، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 195-245 
2. اپیدمیولوژی حوادث در شیرخواران و نو پایان -24 6 ماهه

صفحه 201-206

محمد سعید ساسان؛ احسان بیک زاده؛ شهین سعیدی نجات؛ کلثوم دلدار؛ محمد خواجه دلویی