دوره و شماره: دوره 50، شماره 4، آذر و دی 1386، صفحه 355-459 

مقاله پژوهشی

1. تظاهرات عصبی و روانشناختی در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتو سیستمیک

صفحه 355-360

مسعود ثقفی؛ محسن فروغی پور؛ زهرا رضایی یزدی؛ علی سخدری؛ پرنیان احمدی مقدم