نویسنده = �������������� ���������� ����������������
بررسی فراوانی ده ساله انواع تومورهای خوشخیم استخوانی در بیماران بستری شده یک مرکز دانشگاهی

دوره 56، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 113-117

سید مهدی مظلومی؛ محمدحسین ابراهیم زاده؛ هادی مخملباف؛ سید علی مهدویان