نویسنده = پیمان اشراقی
بررسی یافته های بالینی سندروم نونان در ایران

دوره 57، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 555-561

رحیم وکیلی؛ پیمان اشراقی؛ حسن متقی؛ سارا ملک آرا


بررسی رابطه کوتاهی قد و آ ندوکرینوپاتیها در بیماران تالاسمی ماژور

دوره 55، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 7-14

پیمان اشراقی؛ ساناز مهربانی طبری؛ عاطفه محسنی