نویسنده = ���������������� ����������
گزارش یک مورد ولولوس سکوم در آقای 52 ساله

دوره 57، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 522-525

علی صدری زاده؛ محمد تقی رجبی مشهدی؛ منیره روانبخش؛ احسان اله قربانیان