نویسنده = فائزه ثابت
مروری بر عفونت سل نهفته در کارکنان بهداشتی و روش های تشخیصی آن در ایران

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2529-2539

زهرا باقری؛ سامان سلیمان پور؛ کیارش قزوینی؛ سید علی اکبر شمسیان؛ فائزه ثابت


بررسی پروفایل لیپیدی و بیان ژن Tax در بیماران قلبی آلوده به HTLV-1

دوره 61، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1279-1287

فاطمه سادات محمدی؛ محمود محمدزاده شبستری؛ آرمان مساوات؛ فائزه ثابت؛ فرناز مزینی؛ فرحزاد جباری آزاد؛ عبدالرحیم رضایی