نویسنده = �������� ������ ���������� ��������������
‎ ارزیابی میانگین خطر بیماری های قلبی ومغزی در پرسنل بالای 30 سال بیمارستان شریعتی مشهد در سال 1397

دوره 61، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1294-1301

زهرا خرقانی؛ محمدرضا حسین علی زاده؛ علی اکبر ایلاتی؛ سمیرا یعقوبی