نویسنده = �������� ���������������� ��������
بررسی عملکرد سازمان‎های مردم نهاد در حمایت مالی از هزینه ‎های درمانی بیماران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 62، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1355-1362

امین محمدی؛ الهه عسکرزاده؛ الهه پوراحمدی؛ نجمه حسین الحسینی؛ علی وفایی نجار