نویسنده = ���������������������� ��������
ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس ارتقاء یافته اضطراب کودکان اسپنس فرم کوتاه

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400

فریده امیرالسادات هفشجانی؛ بهمن اکبری؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ عباس ابوالقاسمی


اثربخشی بازسازی شناختی بر حس پیوستگی و تعاملات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 252-263

معصومه حسنی؛ عذرا غفاری؛ عباس ابوالقاسمی؛ سمیه تکلوی