نویسنده = �������� ������������������ ����������
تأثیر12 هفته تمرین مقاومتی بر شاخص‎های ساختاری قلب زنان سالمند

دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1914-1924

لیدا غوره دان؛ صدیقه حسین پوردلاور؛ وحید تأدیبی؛ ناصر بهپور