نویسنده = یلدا روان شاد
بررسی نگرش بیماران در مورد ویژگی های پزشک مطلوب

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3327-3334

نیما نبوی؛ انوش اذرفر؛ یلدا روان شاد؛ سارا قهرمانی


بررسی علل انصراف از تحصیل دستیاران دانشگاه علوم پزشکی

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2292-2299

یلدا روان شاد؛ انوش اذرفر؛ عباس مکارم؛ علی عمادزاده؛ محدثه گلسرخی؛ سحر روان شاد