نویسنده = ���������� ��������
اثربخشی آموزش خودزاد بر دغدغه رضایت جنسی و عملکرد جنسی زنان با سابقه ماستکتومی

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401

ناهید حسن نژاد؛ مژگان آگاه هریس؛ خدیجه عرب شیبانی؛ حسین زارع؛ عبدالرحیم قلی زاده پاشا


مقایسه فراتحلیل اثربخشی درمان های موج دوم و سوم بر درد مزمن

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400

بنت الهدی سباتی؛ حسین زارع؛ سوسن علیزاده فرد؛ مهدیه رحمانیان


مدل تبیینی تصمیم گیری: نقش نظریه ذهن با واسطه گری پردازش اطلاعات

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 141-149

حسین زارع؛ اکرم ملک زاده؛ علیرضا آقا یوسفی؛ مسعود غلامعلی لواسانی