نویسنده = آمنه معاضدیان
تأثیر مداخله الکتروشوک درمانی و تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای بر افسردگی جانبازان PTSD

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3348-3356

ابتسام جاسمی زرگانی؛ نعمت ستوده اصل؛ آمنه معاضدیان؛ فائزه جهان


تدوین مدل علی بهزیستی بر اساس تجربیات‌بهینه (شخصیت خود-غایت نگر) و ارزش‌های اخلاقی با میانجی‌گری نگرش‌های ناکارآمد

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 680-691

سلمان خانی پوئینک؛ اکبر محمدی؛ آمنه معاضدیان


ارائه و پیش بینی مدل ساختاری بهزیستی روان‌شناختی بر اساس خوش‌بینی و تاب‌آوری

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 468-475

مجید کاظمی نژاد؛ ابوالفضل کرمی؛ آمنه معاضدیان؛ مستوره صداقت