نویسنده = مهدی قاسمی مطلق
رابطه فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و اضطراب بیماری با نقش واسطه ای راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2561-2572

فرنوش بدیهی زراعتی؛ جعفر حسنی؛ مهدی قاسمی مطلق


مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک و درمان فراشناختی برکاهش میزان افسردگی و نشخوار فکری بیماران افسرده

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2186-2196

علی طاهری داغیان؛ مهدی قاسمی مطلق؛ حسین مهدیان


رابطه فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و تاب آوری با تاکید برنقش واسطه ای ناگویی هیجانی در بیماران مبتلا به سردرد تنشی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1960-1970

الهه پوراکبران؛ جعفر حسنی؛ مهدی قاسمی مطلق


بررسی اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر اضطراب و نشخوار فکری بیماران افسرده

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 264-274

علی طاهری داغیان؛ مهدی قاسمی مطلق؛ حسین مهدیان