نویسنده = ������������ ���������� ��������
تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر مقادیر P3NP، CAF و IGF-1 روی بیماران CABG

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400

سحر علائی؛ امیر رشیدلمیر؛ رامبد خواجه‌ای؛ آمنه برجسته یزدی