نویسنده = امین رفیعی پور
اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تصویر بدنی در نوجوانان مبتلا به چاقی

دوره 66، شماره 5، آذر و دی 1402

زهرا رمضانعلی زاده؛ پرویز شریفی درآمدی؛ امین رفیعی پور؛ محمد عسگری


تدوین برنامه آموزشی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و ارزیابی اثربخشی آن بر تنظیم هیجان و بازداری پاسخ در نوجوانان مبتلابه چاقی

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 617-628

زهرا رمضانعلی زاده؛ پرویز شریفی درآمدی؛ امین رفیعی پور؛ محمد عسگری


بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر مهارت های تنظیم هیجان

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2374-2380

سعید هدایتی زفرقندی؛ سوزان امامی پور؛ امین رفیعی پور