نویسنده = جواد کریمی
اثربخشی آموزش تئوری انتخاب بر رضایت زناشویی و دلزدگی زناشویی زوجین

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 4108-4118

رضوان مسعود میدانچی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ کورش گودرزی؛ جواد کریمی


اثربخشی زوج درمانی به روش پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و شفقت به خود در زوجین متقاضی طلاق

دوره 61، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 2993-3007

مریم طجری؛ جواد کریمی؛ کوروش گودرزی